کويګين

د درياب غاړه د کويګين سره

کويګين يو ځاي دي چې د ناروۍ په هامار په ښار کې د د درياب پر غاړه پروت دی، دا ځاي په ٢٠٠٥م کال کې د هامار ښاروالۍ دخوا جوړ سو.

سرچینېسمول