د مخ پېښليک

۱۵ ډيسمبر ۲۰۱۸

۱۷ جولای ۲۰۱۸

۶ جولای ۲۰۱۸

۲۵ جون ۲۰۱۸

۲۴ جون ۲۰۱۸

۱۸ جون ۲۰۱۸

۱۵ جون ۲۰۱۸

۱۰ جون ۲۰۱۸

۹ جون ۲۰۱۸

زاړه ۵۰